Käesoleva dokumendi eesmärk on vastavalt Eesti Interneti Sihtasutuse (edaspidi EIS) Domeenireeglite punkt 3.2.5-le sätestada reserveeritud domeenide nimekiri ja nende registreerimise eritingimused.

1. Reserveeritud domeenide registreerimise eritingimused

1.1. Registreerija on kohustatud reserveeritud domeeninime registreerimise taotluse esitamisel, lisaks Domeenireeglites sätestatule, esitama vastava reserveeritud domeeninime registreerimise õigust kinnitavad materjalid.

1.2. Registreerija vastutab taotluses esitatud andmete õigsuse eest ning peab teavitama Registripidajat nimetatud andmete muudatustest 7 tööpäeva jooksul, esitades talle Domeenireeglite punktis 5.3.3. nimetatud taotluse.

1.3. Registripidaja kontrollib reserveeritud domeeninime registreerimisel esitatud andmete vastavust reserveeritud domeeninimede registreerimise tingimustele ning taotleb EIS-ilt domeeninime autoriseerimiskoodi. 

1.4. Kui registreerija ei vasta enam reserveeritud domeeninimede registreerimise nõuetele teavitab ta sellest registripidajat, kes avaldab EIS-ile antud domeeninime autoriseerimiskoodi. EIS võib ka iseseisvalt registripidajalt nõuda vastava autoriseerimiskoodi avaldamist.

2. Reserveeritud domeenide nimekiri

2.1. Kõik eestikeelsed riiginimed on reserveeritud registreerimiseks vastavat riiki esindava saatkonna või konsulaadi poolt. Eesti keelsete riiginimede loend on avaldatud Eesti Keele Instituudi Maailma Maade Nimede loetelus. 

2.1.1. Domeeninime registreerimist võib taodelda esindusõigust omav riigi esindaja (saatkond, konsulaat või samaväärne).

2.2. Kõik üksnes numbritest koosnevad domeeninimed, mis on samased Eesti numeratsiooniplaanis numbriloa alusel kasutatavate lühinumbritega on reserveeritud vastava numbriloa omanikele numbriloa kehtimisperioodi ajal. 

2.3. Reserveeritud on kõik Eesti Territooriumi Haldusüksuste nimistus kinnitatud kohanimedega samased domeenid registreerimiseks vastavale kohalikule omavalitsusele või tema poolt määratud isikule. 

2.4. - 2.7. Kehtetud 

2.8. Reserveeritud on Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi kohaselt Vaidlustusavalduse esemeks olev .ee domeeninimi juhul, kui selle domeeninime registreering on kustunud. Sellise reserveeritud domeeninime registreerimist võib taodelda kolme aasta jooksul Komisjoni otsusest selleks õigustatud isik. 

2.9. Kui domeen wpad.ee vabaneb või seda kasutatakse pahatahtlikult ära, reserveerib Eesti Interneti SA selle domeeninime ja lisab blokeeritud domeenide nimekirja punkti 1.2.